Issues • Materion

£58,700,000,000

Extra borrowing because of brexit

Benthyciadau ychwanegol oherwydd brexit

Evidence | Tystiolaeth

Environment | Yr Amgylchedd

Air pollution and risks to animal populations cannot be tackled by one country’s work alone. EU countries can share the burden, such as agreeing differentiated reductions in sulphur emissions depending on their circumstances. The EU has improved water quality and takes action on waste, air quality, chemical regulation and noise pollution, safeguarding the environment for future generations.

Ni ellir mynd i’r afael â llygredd aer na pheryglon i boblogaethau o anifeiliaid trwy un wlad yn gweithio ar ben ei hun. Gall gwledydd yr UE rannu’r baich, fel cytuno gostyngiadau gwahaniaethol mewn allyriadau sylffwr yn dibynnu ar eu hamgylchiadau. Mae’r UE wedi gwella ansawdd y dŵr ac yn gweithredu ar wastraff, ansawdd aer, rheoleiddio cemegol a llygredd sŵn, diogelu’r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’rdyfodol.

Agriculture | Amaeth

Europe delivers a level playing field for Welsh farmers, because the Common Agricultural Policy ensures that competitor countries such as France and Ireland do not receive significantly greater subsidy than our farmers. In 2014, up to 93% of Welsh lamb, 35% of sheep meat, 92% of Welsh beef exports, and 98% of dairy exports were exported to the rest of Europe. Putting up barriers is not in our interest.
Mae Ewrop yn cynnig marchnad deg i ffermwyr Cymru, gan fod y Polisi Amaethyddol Cyffredin yn sicrhau bod gwledydd sy’n cystadlu yn ein herbyn fel Ffrainc ac Iwerddon ddim yn derbyn mwy o gymhorthdal na’n ffermwyr ni. Yn 2014, aeth hyd at 93% o gig oen Cymreig, 35% o gig dafad, 92% o allforion cig eidion Cymreig a 98% o allforion llaeth i weddill y Ewrop. Ni all codi rhwystrau helpu’n hachos ni.

Education | Addysg

£2.1 million is used for STEM Cymru, promoting science, technology, engineering and maths – areas where people are very much needed for the current and future labour market – to young people aged 12-19. Wales’ flagship job creation programme, Jobs Growth Wales (JGW), is supported by £33m from the European Social Fund. Enabling universities to collaborate through student programmes like Erasmus and joint research means all can reach their peak potential, from life-changing scientific discoveries to broadening the future horizons of students.

Defnyddir £2.1 miliwn ar gyfer STEM Cymru, sy’n hyrwyddo gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg – meysydd sydd o bwysigrwydd mawr i’r farchnad lafur ar hyn o bryd ac yn y dyfodol – i bobl ifanc 12-19 oed. Mae rhaglen creu swyddi flaenllaw Cymru, sef Twf Swyddi Cymru (TSC), yn cael ei chefnogi gan £33m o Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae galluogi prifysgolion i gydweithio trwy raglenni i fyfyrwyr fel Erasmus ac ymchwil ar y cyd yn golygu y gall pawb gyrraedd eu potensial brig, o ddarganfyddiadau gwyddonol sy’n newid bywydau i ehangu gorwelion myfyrwyr y dyfodol.

Women | Merched

The Lisbon Treaty – the constitutional foundation of Europe – specifies gender equality as a common value of all Member States. This has been a core principle of the EU since 1957’s Treaty of Rome ensured equal pay for men and women. The European Court of Justice repeatedly defends women’s rights, playing a crucial role in enforcing gender equality standards. Promoting equal parenting, both men and women are entitled to parental leave on the birth/adoption of a child, letting them take care of the child for at least 4 months.

Mae Cytuniad Lisbon – sylfaen gyfansoddiadol Ewrop – yn cynnwys cydraddoldeb rhywiol fel gwerth cyffredin yr holl wladwriaethau sy’n aelodau. Mae hyn wedi bod yn egwyddor graidd yr UE ers 1957 pan ddechreuodd Cytundeb Rhufain sicrhau cyflog cyfartal i ddynion a merched. Mae Llys Cyfiawnder Ewrop dro ar ôl tro yn amddiffyn hawliau merched, yn chwarae rôl hanfodol wrth orfodi safonau cydraddoldeb rhyw. Gan hyrwyddo rhianta cyfartal, mae dynion a merched yn cael yr hawl i gael absenoldeb rhiant ar enedigaeth / mabwysiadu plentyn, gan adael iddynt ofalu am y plentyn am o leiaf 4 mis.

Migration

Only 2.6% of Welsh residents are from the EU, the lowest proportion of any UK nation, and around half the UK average. But importantly, Britain is exempt from the passport-free Shengen Zone. This means we have all the benefits of being in Europe, while retaining control of our borders. UK citizens also benefit from their own migration to the EU. In 2010, 2.2m British – people lived in other EU countries, compared to 2.3m EU citizens living in the UK. Migration brings cultural and social benefits, by learning from different backgrounds and fusing them together in innovative and creative ways.

Disabled Rights | Hawliau Anabl

Advancing disabled people’s rights is key to European action against discrimination. The European Disability Strategy for 2010-2020 pursues objectives in accessibility; participation; equality; employment; education and training; social protection; health; and external action outside of the EU. This aims to benefit the 1 in 6 people in the EU that have a disability. European courts have been instrumental in challenging decisions that discriminate against disabled people.

The EU Commission has published proposals for The European Accessibility Act, it will improve the functioning of the market for accessible products by establishing EU-wide functional requirements and tackling fragmentation from different national regulations.

Mae hyrwyddo hawliau pobl anabl yn allweddol i weithgaredd Ewropeaidd yn erbyn gwahaniaethu. Mae’r Strategaeth Anabledd Ewropeaidd ar gyfer 2010-2020 yn dilyn amcanion hygyrchedd; cyfranogiad; cydraddoldeb; cyflogaeth; addysg a hyfforddiant; diogelwch cymdeithasol; iechyd; a gweithgarwch y tu allan i’r UE. Y nod yw bod o fudd i’r 1 o bob 6 o bobl yn yr UE sydd ag anabledd. Mae llysoedd Ewropeaidd wedi bod yn allweddol wrth herio penderfyniadau sy’n gwahaniaethu yn erbyn pobl anabl.

Mae Comisiwn yr UE wedi cyhoeddi cynigion ar gyfer Deddf Hygyrchedd Ewropeaidd, a fydd yn gwella gweithrediad y farchnad ar gyfer cynnyrch hygyrch drwy sefydlu gofynion swyddogaethol ar draws yr UE ac yn mynd i’r afael â darnio o reoliadau cenedlaethol gwahanol.

Air pollution and risks to animal populations cannot be tackled by one country’s work alone. EU countries can share the burden, such as agreeing differentiated reductions in sulphur emissions depending on their circumstances. The EU has improved water quality and takes action on waste, air quality, chemical regulation and noise pollution, safeguarding the environment for future generations.

Europe delivers a level playing field for Welsh farmers, because the Common Agricultural Policy ensures that competitor countries such as France and Ireland do not receive significantly greater subsidy than our farmers. In 2014, up to 93% of Welsh lamb, 35% of sheep meat, 92% of Welsh beef exports, and 98% of dairy exports were exported to the rest of Europe. Putting up barriers is not in our interest.Europe delivers a level playing field for Welsh farmers, because the Common Agricultural Policy ensures that competitor countries such as France and Ireland do not receive significantly greater subsidy than our farmers. In 2014, up to 93% of Welsh lamb, 35% of sheep meat, 92% of Welsh beef exports, and 98% of dairy exports were exported to the rest of Europe. Putting up barriers is not in our interest.

£2.1 million is used for STEM Cymru, promoting science, technology, engineering and maths – areas where people are very much needed for the current and future labour market – to young people aged 12-19. Wales’ flagship job creation programme, Jobs Growth Wales (JGW), is supported by £33m from the European Social Fund. Enabling universities to collaborate through student programmes like Erasmus and joint research means all can reach their peak potential, from life-changing scientific discoveries to broadening the future horizons of students.

The Lisbon Treaty – the constitutional foundation of Europe – specifies gender equality as a common value of all Member States. This has been a core principle of the EU since 1957’s Treaty of Rome ensured equal pay for men and women. The European Court of Justice repeatedly defends women’s rights, playing a crucial role in enforcing gender equality standards. Promoting equal parenting, both men and women are entitled to parental leave on the birth/adoption of a child, letting them take care of the child for at least 4 months.

Only 2.6% of Welsh residents are from the EU, the lowest proportion of any UK nation, and around half the UK average. But importantly, Britain is exempt from the passport-free Shengen Zone. This means we have all the benefits of being in Europe, while retaining control of our borders. UK citizens also benefit from their own migration to the EU. In 2010, 2.2m British – people lived in other EU countries, compared to 2.3m EU citizens living in the UK. Migration brings cultural and social benefits, by learning from different backgrounds and fusing them together in innovative and creative ways.

Advancing disabled people’s rights is key to European action against discrimination. The European Disability Strategy for 2010-2020 pursues objectives in accessibility; participation; equality; employment; education and training; social protection; health; and external action outside of the EU. This aims to benefit the 1 in 6 people in the EU that have a disability. European courts have been instrumental in challenging decisions that discriminate against disabled people.
The EU Commission has published proposals for The European Accessibility Act, it will improve the functioning of the market for accessible products by establishing EU-wide functional requirements and tackling fragmentation from different national regulations.

%

Amount of Welsh beef exported to Europe

%

Welsh residents who come from the rest of Europe

Anti-dumping measures in place to protect steel

%

Maint y cig eidion Cymreig sy’n cael ei allforio i Ewrop

%

O drigolion Cymru sy’n hanu o weddill Ewrop

Mesurau sydd gwrth-ddympio mewn grym i amddiffyn y diwydiant dur

Pin It on Pinterest

Shares
Share This