Undeb Tollau

For English, click here.

BETH YW’R UNDEB TOLLAU?

Prif nodweddion yr Undeb Tollau yw:

  1. Masnach rydd mewn nwyddau a gynhyrchwyd gan ddiwydiant
  2. Tollau allanol cyffredin ar fewnforion o weddill y byd (mae hyn yn golygu na all gwledydd unigol wneud eu cytundebau masnach eu hunain, dim ond fel rhan o’r undeb cyfan)

BETH MAE HYN YN FEDDWL I GYMRU?

Mae diwydiannau gweithgynhyrchu, amaethyddiaeth a physgota Cymru yn elwa oherwydd ein bod yn aelod o’r Undeb Tollau. Nid yn unig gyda’r manteision o werthu ein cynnyrch i weddill yr UE, mae’n rhoi mynediad heb dollau i fasnach gyda 56 o wledydd eraill y mae gan yr UE gytundebau â nhw (yn fwyaf diweddar, Canada).

Ein prif allforion yw peiriannau ac offer trafnidiaeth (ceir ac awyrennau). Yn 2015/16, roedd hyn yn werth £4.7 biliwn (40% o bopeth rydym yn allforio).

ONI FYDD BREXIT YN EI GWNEUD HI’N HAWS INNI SICRHAU EIN CYTUNDEBAU EIN HUNAIN?

Honnodd llawer o wleidyddion Brexit y  byddai’r DU y tu allan i Undeb Tollau’r UE yn gallu sicrhau cytundebau masnach rydd gwych gyda phwy bynnag rydym eisiau.

Mae hyn yn gor-symleiddio pethau mewn ffordd beryglus.

Y tu allan i’r Undeb Tollau fe allai’r DU i daro ei gytundebau masnach rydd ei hun. Ond rydym yn byw mewn byd lle mae’r Unol Daleithiau, Rwsia, Tsiena, Brasil, ac India yn dod yn fwyfwy grymus ac yn mynnu bod unrhyw gytundebau’n ffafriol iddyn nhw. Pa mor llwyddiannus, felly , allai’r DU wneud hyn, o’i gymharu â’r UE, sef marchnad sydd â 500 miliwn o bobl?

Pe bai’r DU yn gallu gwneud cytundebau masnach rydd gwych fyddai’n diogelu ac yn cryfhau diwydiannau gweithgynhyrchu, amaethyddiaeth a physgota Cymru, wedyn byddai gadael yr Undeb Tollau yn dderbyniol.

Fodd bynnag, nid oes unrhyw dystiolaeth bod hyn yn wir.

Mewn gwirionedd, prif obaith Prydain ar ôl Brexit Prydain, tan yn ddiweddar oedd Donald Trump. Mae yntau wedi cyfaddef bellach y byddai cytundeb gydag Ewrop yn cael blaenoriaeth dros gytundeb gyda’r DU.

ONID YW’R GYMANWLAD EISIAU MASNACHU GYDA NI?

Ydy, mae’r Gymanwlad yn ffynhonnell ardderchog ar gyfer masnach y DU. Fodd bynnag, nid yw’n gweithredu fel un Undeb Tollau, fel yr UE. Felly fe fydd rhaid cwblhau pob cytundeb masnach ar wahân (ac fe fyddai pob un ohonynt yn cymryd blynyddoedd i’w gwblhau).

Yn ddiweddar, mae Seland Newydd wedi datgan ei fod yn awyddus i sefydlu cytundeb masnach gyda’r DU. Yn amlwg, mae cysylltiadau economaidd agos i’w croesawu. Ond petai Prydain, ar ôl Brexit caled, yn ysu am gytundeb gyda Seland Newydd, sut y byddai hyn yn effeithio ar Gymru? Ail allforyn mwyaf Seland Newydd yw cig oen (USD $2.24bn). Fe fydd hyn yn ergyd drom i amaethyddiaeth ucheldir Cymru, yn enwedig pan fydd hyn yn cael ei gyfuno gyda cholli Taliad Sylfaenol y CAP a mynediad i’r Farchnad Sengl.

Ar ben hynny, mae daearyddiaeth syml yn golygu ein bod ni’n fwy tebygol o fasnachu gyda’n cymdogion agos yn Ewrop.

 

A yw Brexit yn werth yr ymdrech?

Nac ydy.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This