3,015 messages sent to MPs

Bum mlynedd yn ddiweddarach: lleisiau o Gymru – Gareth Roberts

Other reads

walesforeurope

“Athro “disgyblion anodd a difreintiedig” o’r Iseldiroedd a oedd yn cymryd rhan mewn Prosiect Ewropeaidd ym 1992 a berswadiodd Jane i ddod allan o’r cwpwrdd lle roedd hi’n cuddio fel arfer pan ddaeth ymwelwyr i weld y ganolfan  a fynychodd – canolfan ar gyfer disgyblion a oedd wedi’u heithrio o’r ysgol. Perswadiwyd Jane a’i chyd-ddisgyblion i gymryd rhan mewn cynhadledd fideo gyda phobl ifanc debyg o ardal ddifreintiedig yn Amsterdam. Buont yn siarad am ddillad a cherddoriaeth bop gyda’r athro o’r Iseldiroedd yn cyfieithu lle bo angen. Roedd plant Ynys Môn yn synnu o glywed bod gan bobl ifanc eraill yr un hoff bethau a phryderon â nhw.

Rhwng canol  yr 1980au a’r 1990au daeth canolfan dechnoleg fach yn Llangefni yn arweinydd Ewropeaidd mewn dysgu Agored a Phell, diolch i’r Fenter Addysg Dechnolegol a Galwedigaethol (ADAG) a drefnwyd gan yr “Asiantaeth Hyfforddi” gyda chyllid cyfatebol a chefnogaeth gan (hen sir) Gwynedd a’r Cyfarwyddwr Addysg Gwilym Humphreys a gweledigaeth y cydlynydd ADAG, Terry Brockley.

Yr adeg honno, roedd fideogynadledda yn golygu defnyddio sawl llinell ffôn ISDN, wedi’u rhentu ar gost fawr gan BT, yn ogystal a sicrwydd   bod cymorth technegol  cyson ar gael. Roedd ymgorffori delweddau mewn rhaglenni addysgu ar y pryd yn broses araf a llafurus. Penodwyd un o’r technegwyr a hyfforddwyd gan y cynllun i ysgol leol ac roedd yn dal yn ei swydd ugain mlynedd yn ddiweddarach.

Anogwyd penaethiaid, athrawon ac Ymgynghorwyr i gymryd rhan weithredol mewn cyfnewidiadau gyda chydweithwyr yn yr UE ac ymweld â nhw i ddatblygu a rhannu eu harbenigedd proffesiynol. Trefnodd  sir Gwynedd ei chyfran ei hun o gyrsiau ar gyfer cydweithwyr, yn enwedig rhai  ar gyfer datblygu dwyieithrwydd. Cawsom ymwelwyr tramor yn aml  yn dod i weld sut y gallai technoleg arloesol, gan gynnwys fideogynadledda, oresgyn problemau addysgu a achosir gan wledigrwydd a phrinder arbenigedd pwnc, e.e. mewn Siapanëeg.

Y prosiectau tymor hir cydweithredol, rhyngwladol, fodd bynnag, a alluogodd y datblygiad mwyaf. Er nad yw gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol bob amser yn hawdd, gall fod yn werth chweil. Ymhlith y pynciau roedd -annog menywod yn ôl i’r gwaith, datblygu sgiliau menywod mewn technoleg, cefnogaeth i bobl ifanc nad oeddent mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth ac annog entrepreneuriaeth yn ogystal â’r “Dimensiwn Ewropeaidd” yn gyffredinol.

Mae prosiectau rhyngwladol yn yr ysgol wedi arwain at gyfeillgarwch parhaol ac wedi annog safonau pwnc. Daeth un o’r enghreifftiau gorau o waith ysgrifenedig (a welais wrth arolygu ysgolion cynradd) o brosiect ar y cyd rhwng ysgolion Cymru, Gwyddeleg ac Eidaleg.

Nid oedd popeth yn llwyddiant, wrth gwrs. Paratowyd rhaglenni teledu ar gyfer lloeren Olympus a’u trosglwyddo cyn i Sky ac eraill gychwyn ar eu harloesiadau. Yn anffodus, roedd arlywyddion Ffrainc a’r Almaen eisiau gweld gêm bêl-droed ryngwladol rhwng eu dwy wlad a “dargyfeiriwyd” lloeren Olympus o’i chwrs gwreiddiol er mwyn ei gweld. Gwrthododd y lloeren ddychwelyd i’w gosodiadau a’i orbit gwreiddiol ar ôl y gêm ac fe gollodd addysgwyr eu defnydd ohoni. Roedd un o’n rhaglenni, a wnaed ym 1990 neu 1991, yn arddangos Gwynedd a’i phobl ifanc. Fe wnaethom logi clwb nos yr Octagon ym Mangor, ei lenwi â myfyrwyr o ysgolion Gwynedd a defnyddio grŵp pop lleol i ddarparu’r gerddoriaeth. Ni ddaeth y grŵp yn enwog, ond y prif gitarydd bellach yw’r AS ar gyfer Ynys Môn.

I grynhoi, trwy gyfyngu ar gyfathrebu a chydweithredu ar y cyd â’n cymdogion Ewropeaidd, bydd aelodau lleiaf ffodus ein cymdeithas – y tlawd a’r rhai sydd wedi’u heithrio – yn parhau i gael eu hamddifadu o gyfleoedd. Bydd y senoffobia di-weledigaeth  hwn hefyd yn effeithio’n andwyol ar arloesedd a chynnydd yn y dyfodol.”

Gareth Roberts