3,015 messages sent to MPs

Newyddion da i bobl ifanc Cymru

Other reads

walesforeurope

Rhaglen newydd wedi’i hadeiladu ar gryfderau Erasmus +

 

Rydym yn gwybod, i lawer o gefnogwyr Cymru i Ewrop, fod y penderfyniad gan lywodraeth Johnson yn y DU i adael cynllun Erasmus + yn ddiofal ac yn ddi-hid. Roedd yn un o lawer gormod o gamau niweidiol a diangen a achoswyd gan fargen Brexit. Roedd yn ddewis yn seiliedig ar ideoleg, yn hytrach na’r hyn sydd orau i’n pobl ifanc.

Heddiw, gallwn fod yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi ymateb i feirniadaeth twymgalon o’r penderfyniad i adael Erasmus +.

Bydd pobl ifanc yng Nghymru o bob cefndir yn gallu cymryd rhan mewn cyfnewidiadau rhyngwladol gyda’n cymdogion Ewropeaidd – a thu hwnt – trwy raglen newydd sy’n ceisio adeiladu ar lwyddiant, ehangder a dyfnder Erasmus +.

Trwy’r rhaglen “Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol “newydd, bydd pobl ifanc yn cael cyfleoedd -boed nhw yn y brifysgol, mewn addysg bellach, hyfforddiant galwedigaethol, yr ysgol neu’r rhai sy’n ymwneud â gwaith ieuenctid. Mae cyllid wedi’i ymrwymo rhwng 2022-26, gan gynnwys cyfleoedd i staff, ac mae’n ymrwymo i gyfnewid dwyochrog.

Mae cynllun Turing, y cynllun yn lle’r ‘Erasmus +’ a gynigiwyd gan lywodraeth y DU, wedi cael ei feirniadu’n hallt am fod yn ‘stryd unffordd’ heb unrhyw gynlluniau ar gyfer cyfnewid dwyochrog. Nid oes ganddo ddarpariaeth ar gyfer y sector gwaith ieuenctid, gan wadu cyfleoedd i bobl ifanc sydd tu allan i addysg ffurfiol ac yn aml yn wynebu cryn anfantais. Nid oedd ganddo unrhyw ddarpariaeth ar gyfer cyfnewid staff. Dim ond ers blwyddyn yr oedd cyllid wedi’i ymrwymo.

 

Darllenwch y datganiad llawn gan Lywodraeth Cymru yma, gyda sylwadau gan Kirsty Williams a Mark Drakeford.
https://llyw.cymru/rhaglen-cyfnewidfa-dysgu-rhyngwladol-newydd-i-wneud-iawn-am-golli-erasmus

Helpwch ni i ddathlu’r newyddion hyn trwy rannu ein postiadau ar Twitter a Facebook heddiw!

 

Beth mae ein cefnogwyr yn ei ddweud?

‘Fel cyn-weithiwr ieuenctid a ganolbwyntiodd ar raglen Erasmus + i ddatblygu gweithgareddau arloesol a heriol i bobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig, mae’r cyhoeddiad hwn wedi fy nghyffroi. Roedd y newyddion bod y DU wedi tynnu allan o’r rhaglen yn greulon ac yn anodd iawn ei derbyn i gynifer o bobl – gweithwyr, cymunedau ac wrth gwrs y bobl ifanc eu hunain – ac roedd ymdeimlad amlwg o alaru ar yr hyn y byddem yn ei golli. Mae clywed y newyddion hyn gan Lywodraeth Cymru heddiw yn anhygoel, ac mae gwybod ei fod yn gwerthfawrogi buddion ehangach y rhaglen gyfan yn adlewyrchiad o’r gwerth a roddir ar bobl ifanc eu hunain. Diwrnod i ddathlu yw hwn! ’

Sheila Smith, Caerdydd dros Ewrop

 

‘Mae Cymru yn fach ond mae’n nerthol yn ei hawydd i edrych tuag allan tra’n cadw ei nodweddion ei hun. Rydym yn dymuno dysgu oddi wrth genhedloedd, gwledydd, cymunedau a chymdeithasau eraill, a rhannu ein profiadau gyda nhw, gan gredu bod cynnal y cysylltiadau agos hyn yn helpu i gynyddu cyd-ddealltwriaeth a goddefgarwch, ac yn sicrhau heddwch. ’

Gareth Roberts, athro ieithoedd  tramor wedi ymddeol, Ynys Môn dros Ewrop

 

‘Daeth Erasmus â mi i’r DU. Roedd yn golygu y gallwn i fyw yma, yn hytrach nag ymweld yn unig. Roedd yn golygu y gallai myfyrwyr  o Brydain fyw ochr yn ochr â myfyrwyr Erasmus o Ffrainc, Sbaen, yr Almaen. Fe wnes i ffrindiau. Deuthum i adnabod y wlad hon. A chwrddais â’r dyn a fyddai’n dod yn ŵr i mi. Yna daeth i’m prifysgol i drwy Erasmus. Roedd yn cael byw yn Sbaen, ac roeddem yn gallu treulio mwy o amser gyda’n gilydd. Rydyn ni nawr yn magu babi Erasmus. Ewropeaid bach nad yw’n meddwl dim am siarad dwy iaith. Heb Erasmus, ni fyddai ef gennyf ef. Felly, mae arnaf i y pethau mwyaf gwerthfawr mewn bywyd i Erasmus. ’

Trini Clares, Caerdydd dros Ewrop