Amser ar ôl i atal Brexit a sicrhau Pleidlais y Bobl

Ynghylch

Mae Cymru dros Ewrop yn ymgyrch trawsbleidiol heb unrhyw duedd bleidiol sy’n ymgyrchu i atal Brexit niweidiol. Rydym am weld Cymru’n ymwneud yn llawn ag Ewrop am y dyfodol rhagweladwy.

Yn ôl y gyfraith, rydym yn sefydliad partner i Open Britain sydd nawr yn gweithredu o dan faner Pleidlais y Bobl (People’s Vote).

Ein barn ni yw y byddai Brexit yn bygwth nifer o ddiddordebau sy’n hanfodol i Gymru a’r DU ac yn bygwth hawliau dinasyddion, ynghyd â diddordebau Ewrop yn ei gyfanrwydd. P’un ai bod ni’n aros tu fewn i’r UE neu’n ei adael, mae daearyddiaeth a’n cysylltiadau cyfredol yn golygu bod ein perthnasoedd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol â gweddill Ewrop yn parhau i fod yn faterion o bwysigrwydd sylfaenol.

Rydyn ni o’r farn bod yn rhaid i Gymru a’r DU parhau i:

  1. Warchod economi Cymru a’r DU trwy aros tu fewn i’r Farchnad Sengl ac Undeb Tollau Ewropeaidd.
  2. Gwarchod y lefelau buddsoddi presennol rydym yn eu mwynhau yng Nghymru fel aelodau llawn o’r UE
  3. Gwarchod urddas a chydraddoldeb o fewn cymdeithas trwy wrthsefyll unrhyw ymgais i wanhau hawliau cyflogaeth a gwrthwahaniaethu’r UE
  4. Parhau i werthfawrogi’r talentau a sgiliau mae gweithwyr o dramor yn cyfrannu at ein gwasanaethau cyhoeddus megis y GIG
  5. Gwarchod yr amgylchedd naturiol trwy sicrhau nad yw amddiffyniadau’r EU yn cael eu gwanhau
  6. Gwarchod ein diogelwch gwladol  trwy barhau i gydweithredu’n agos ar draws ffiniau’r cyfandir wrth ddelio â bygythiadau
  7. Gwarchod sefydlogrwydd cyfansoddiadol y DU, gan barchu hawliau a diddordebau’r seneddau datganoledig
  8. Gwarchod hawliau dynol a rhyddid sylfaenol trwy barhau i fod yn aelod o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol

 

Ynghylch #NidEinBrexit

Mae gan Gymru mwy i’w golli o ganlyniad i Brexit nag unrhyw ardal arall o’r DU.

O’n diwydiannau, ffermydd a physgodfeydd a’r adrannau ymchwil blaenllaw tu fewn i’n prifysgolion i’n hamgylchedd, hawliau unigolyn a’n hiaith, byddai canlyniadau poenus Brexit yn effeithio’n fawr ar Gymru am ddegawdau.

Mae bywyd wedi mynd yn ei flaen ers refferendwm 2016. Bellach, rydym yn gwybod llawer mwy nag yr oeddwn adeg y refferendwm. Doedd neb yn dymuno gweld y sefyllfa rydym yn ei wynebu heddiw.

Yr hydref hwn, bydd Senedd y DU yn wynebu pleidlais hollbwysig ar Brexit.

Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod ein ASau yn manteisio ar y cyfle hwn i flaenoriaethu lles y genedl dros eu pleidiau. Mae’n rhaid i ni sicrhau bod ein lleisiau yn cael eu clywed er mwyn sicrhau, pan fydd y cyfle codi, y byddan nhw’n gwrthod y cam mawr hwn yn ôl gan roi i ni’r hawl i gael dweud ein dweud trwy Bleidlais i’r Bobl.

Ymunwch â ni. Dywedwch wrth eich AS #NidEinBrexit ni yw hwn