3,015 o negeseuon wedi eu hanfon at ASau

Ynghylch

Mae Cymru o blaid Ewrop yn ymgyrch llawr gwlad i hyrwyddo manteision aelodaeth lawn o’r Undeb Ewropeaidd i Gymru a’r DU, gan gredu ei fod er budd heddwch a ffyniant y cyfandir cyfan. Mae’n annibynnol ar bleidiau gwleidyddol.

Yn gyfreithiol, mae Cymru o blaid Ewrop yn sefydliad partner i Open Britain. O fewn y bartneriaeth agos hon mae Cymru o blaid Ewrop yn hunanlywodraethol, o dan arweiniad ei Phwyllgor Gweithredol ei hun. Fe’i cefnogir gan grwpiau lleol sy’n cwmpasu pob rhan o Gymru.

 

DATGANIAD CENHADAETH

Mae perthynas economaidd, cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol y DU â gweddill Ewrop – yn ddwfn ac yn ddyrys gan eu bod wedi dod dros fwy na phedwar degawd – yn fater o bwys sylfaenol ac yn ffynhonnell o gryfder yn y byd ansefydlog hwn.

Mewn oes o bwerau cyfandirol cryf, nid yw er budd y DU na Chymru ein bod yn sefyll ar wahân i un o’r blociau economaidd mwyaf llwyddiannus a phwerus yn y byd.

Credwn fod y bleidlais i adael yr UE yn 2016 i raddau helaeth, yn enwedig yma yng Nghymru, yn ymateb i effeithiau economaidd y cwymp ariannol 2007-8 yn ogystal â’r tlodi a ddeilliai o wasanaethau cyhoeddus. Mae angen inni wrthdroi’r effeithiau hyn, er lles pob un o’n cymunedau.

Yn ein barn ni, mae’r tair blynedd diwethaf o ddadl wedi dangos y tu hwnt i bob amheuaeth fod gadael yr UE yn bygwth llawer o fuddiannau sy’n hanfodol i Gymru a’r DU, i ddinasyddion unigol, i’n cymdeithas ac i’n diogelwch, yn ogystal â buddiannau Ewrop gyfan. Ni ddangoswyd bod unrhyw opsiwn arall yn cynnig mantais gyffredinol dros ein haelodaeth lawn o’r UE ar hyn o bryd.

Felly, bydd Cymru dros Ewrop yn ymgyrchu dros refferendwm newydd lle y gall y bobl ystyried eto fater ein haelodaeth o’r UE, gan ein bod bellach yn gwybod yn well beth sy’n bosibl a’r hyn nad ydyw, a beth allai’r canlyniadau fod. Yn y bleidlais honno, byddwn yn ymgyrchu i barhau’n aelod llawn o’r UE.

Byddwn yn ymgyrchu’n onest ac yn ddiffuant i aros yn Ewrop, nid dim ond er mwyn y sefyllfa sydd ohoni, ond hefyd i leihau’r anghydraddoldebau rhanbarthol sydd wedi difetha’r DU am gyhyd, ac i adnewyddu polisïau a phrosesau’r Undeb Ewropeaidd.

Credwn y byddai’r DU yn dal i elwa o fod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd am 10 rheswm cymhellol:

  1. Diogelu a hyrwyddo economi Cymru a’r DU drwy gadw ein haelodaeth o’r farchnad sengl Ewropeaidd a’r undeb tollau-ein marchnad sengl fwyaf.
  2. Parhau i fanteisio ar raglenni blaengar niferus yr UE sydd wedi darparu cymorth hanfodol i fusnesau, amaethyddiaeth, prifysgolion a chymunedau Cymru.
  3. Helpu i greu gwlad gytbwys gyda chyfrannau teg ar gyfer yr holl genhedloedd a rhanbarthau, a systemau lles tosturiol heb unrhyw amgylchedd gelyniaethus.
  4. Diogelu ein hamgylchedd naturiol a’n hinsawdd drwy gymryd rhan lawn yn yr amddiffyniadau a’r safonau ar draws y cyfandir a ddatblygwyd dros ddegawdau o aelodaeth o’r UE.
  5. Parhau i werthfawrogi’r talentau a’r sgiliau y mae gweithwyr o wledydd eraill yr UE yn eu cynnig i’n gwasanaethau cyhoeddus fel y GIG.
  6. Diogelu urddas a chydraddoldeb yn ein cymdeithas drwy fanteisio i’r eithaf ar hawliau cynyddol yr UE ym maes cyflogaeth a gwrth-wahaniaethu.
  7. Diogelu hawliau dynol a’r rhyddid sylfaenol drwy barhau i lynu wrth y  Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol.
  8. Diogelu ein diogelwch cenedlaethol drwy gynnal cydweithrediad agos ar draws y cyfandir yn erbyn yr holl fygythiadau mewnol a rhyngwladol.
  9. Diogelu sefydlogrwydd cyfansoddiadol y DU, gan barchu hawliau a buddiannau’r holl seneddau datganoledig.
  10. Chwarae rôl lawn, greadigol ac adeiladol yn natblygiad ein cyfandir – ei sefydliadau a’i economi, ei gymdeithas a’i ddiwylliant-fel rhan hanfodol o’n cenhadaeth genedlaethol.

Am #NotMyBrexit

Mae gan Gymru fwy i’w golli o BREXIT nag yn unman arall yn y DU.

O’n diwydiannau, ffermydd a physgodfeydd ac adrannau ymchwil sy’n arwain y byd o fewn ein prifysgolion i’n hamgylchedd, ein hawliau unigol, a’n hiaith, bydd canlyniadau poenus Brexit yn teimlo’n boenus iawn am ddegawdau i ddod.

Mae bywyd wedi symud ymlaen ers refferendwm 2016. Rydym yn gwybod cymaint yn fwy nawr nag y gwnaethom bryd hynny, ac nid yw’r sefyllfa yr ydym yn ei wynebu yn un y mae ar neb ei heisiau.

Ar ôl yr etholiad cyffredinol, efallai y bydd rhai’n teimlo eu bod wedi’u trechu ond teimlwn yn benderfynol; i ymladd, i drefnu a chadw ein cymuned a’n symud yn mynd.

Ymunwch â ni.